Zajęcia dydaktyczne

 

Zajęcia w przedszkolu realizowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.


W ramach realizacji podstawy programowej odbywają się zajęcia wychowawczo-dydaktyczne dotyczące następujących obszarów:

- ksztaltowanie umiejętności społecznych,

- kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych,

- wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku,

- wspomaganie rozwoju mowy,

- wspieranie rozwoju intelektualnego dzieci,

- wychowanie zdrowotne,

- kształtowanie sprawności fizycznej,

- dbałość o bezpieczeństwo własne i innych,

- "dziecko widzem i aktorem" - edukacja teatralna,

- rozwijanie kompetencji i zainteresowań muzycznych z wykorzystaniem różnych metod poznawania muzyki,

- rozwijanie kompetencji i zainteresowań plastycznych z wykorzystaniem różnych technik pracy,

- konstrukcja i zainteresowania techniczne,

- wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt,

- zainteresowania przyrodnicze,

- wspomaganie rozwoju intelektualnego wraz z edukacją matematyczną,

- kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania,

- wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 


Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w oparciu o program wychowania przedszkolnego "Od przedszkolaka do pierwszaka", autorstwa Iwony Brody, wydawnictwo WSiP.

 


 

 

Czlowiek - najlepsza inwestycja! - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedszkole - Wyższa Szkoła Gospodarki